top of page
Handen omhoog

Olen: een joviaal én sociaal dorp

In tijden van crisis en stijgende armoedecijfers – maar ook daarbuiten - moet een gemeente stevig inzetten op een sociaal beleid en nét die inspanning meer leveren dan een hoger bestuursniveau. Een lokaal bestuur is immers het eerste contactpunt van inwoners die sociale of financiële moeilijkheden kennen. Dorpslijst Olen vindt dan ook dat een lokaal bestuur een grote verantwoordelijkheid draagt in het bestrijden van armoede en uitsluiting.

Die verantwoordelijkheid wilt Dorpslijst Olen als volgt opnemen:

  1. Sociaal woonbeleid moet écht sociaal zijn. Bewoners van sociale huurwoningen moeten niet nodeloos “gecontroleerd” worden en er moet snel gepast gevolg gegeven worden aan meldingen van gebreken. De kosten moeten conform de regelgeving gedragen worden;

  2. Broodnodige renovaties of herstellingen mogen geen jaren aanslepen. Sociale woningen en appartementen dienen steeds te voldoen aan de kwaliteitsvereisten en de sociale huisvestingmaatschappij moet maximaal investeren in woonkwaliteit;

  3. De sociale huisvestingmaatschappij moet snel en adequaat kunnen inspelen op de veranderende noden en situatie van de (kandidaat-)huurders. Dit vereist een nauwgezette naleving van regelgeving, toewijzingsregels, huurovereenkomsten en reglementen van interne orde;

  4. Doelgroepen van gemeentelijke sociale initiatieven of tegemoetkomingen worden vaak te eng afgebakend, waardoor heel wat mensen (die soms op de rand van armoede balanceren) uit de boot vallen. Een beredeneerde verruiming van de doelgroep moet steeds onderzocht worden;

  5. Sociale uitsluiting moet actief bestreden worden door het lokaal bestuur. Inzetten op een evenwichtig gelijkekansenbeleid is dan ook onontbeerlijk voor een degelijk bestuur. Iedereen verdient onder gelijke voorwaarden toegang tot gemeentelijke diensten;

  6. Olense organisaties die strijden tegen armoede moeten zoveel als mogelijk betrokken worden in gemeentelijke initiatieven, aangezien zij over belangrijke kennis en ervaring beschikken in hun werkveld;

  7. Pesterijen en grensoverschrijdend gedrag moeten zonder schroom kunnen worden gemeld alvorens een oplossing mogelijk is. Olen kan dan ook een “ambtenaar tegen pesten” aanstellen die voltijds ten dienste staat van Olense scholen, verenigingen en ondernemingen. Het lokaal bestuur kan immers een cruciale rol spelen in een gerichte en daadkrachtige aanpak van grensoverschrijdend gedrag en pesten op Olens grondgebied.

bottom of page